Korvaus sopimusrikkomuksesta

Sopimusrikkomuksen minimikorvaus voidaan määritellä sopimuksessa.

Yritykset voivat sopia, että toisen sopijapuolen tekemästä sopimusrikkomuksesta aiheutuu automaattisesti tietyn suuruinen korvausvelvollisuus vahingon kärsineelle osapuolelle. Tätä sopimusoikeudellista korvausvelvollisuutta kutsutaan myös sopimussakoksi. Vahinkoa kärsineen yrityksen täytyy näyttää toteen vain sopimusrikkomus, mutta sen ei tarvitse yksilöidä vahingon määrää, koska korvaussumma on jo etukäteen sovittu.

Englanninkielisissä sopimuksissa asiasta kannattaa ensi sijassa käyttää termia ”liquidated damages”, jolla yleensä tarkoitetaan sopijapuolten etukäteistä arviota todennäköisen vahingon minimimäärästä, jos tapahtuu sopimusrikkomus. Myös termi ”contractual penalty” voidaan kääntää suomeksi sopimussakoksi, mutta esimerkiksi common law -sopimuskäytännössä sanktioluonteiset maksut eivät välttämättä ole päteviä.

Terminologiasta riippumatta maksettavaksi sovitun rahamäärän on oltava aina kohtuullisessa suhteessa sopimuksen kokonaisarvoon. Kymmenen tuhannen euron toimitussopimukseen harvoin voi pätevästi sopia miljoonan euron sopimussakkoa.

Tähän sopimuskohtaan on vielä syytä lisätä lauseke, jossa todetaan, että vahingon määrän ollessa suurempi kuin sopimussakko, on sopimuksen rikkojan korvattava vahinko kokonaisuudessaan. Tällöin kuitenkin on vahinkoa kärsineen sopijapuolen pystyttävä yksilöimään ja näyttämään toteen suurempien vahinkojen määrä.

ARTICLE 22 – LIQUIDATED DAMAGES

22.1 In the event of the Consultant’s breach of the foregoing obligations in articles 11 (working for other clients) and 12 (confidentiality), the Consultant shall be liable to the Company for liquidated damages in each case of breach an amount of EUR 50.000 or a sum greater than the said liquidated damages in the event that the Company can substantiate greater damages. The obligations set forth in this article 22.1 shall survive the termination of the Agreement for any reason what so ever.

Jos konsultti rikkoo sopimusvelvoitteittaan kilpailukiellon tai salassapidon osalta, on konsultti velvollinen suorittamaan yhtiölle korvauksena 50.000 euroa jokaisesta sopimusrikkomuksesta tai suuremman summan, jos yhtiö pystyy näyttämään toteen, että yhtiölle aiheutunut vahinko on määrältään suurempi kuin 50.000 euroa. Tämän sopimuslausekkeen määräykset säilyvät voimassa myös sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen riippumatta sopimuksen päättymisen syystä.

Kirjoittaja

Kari Keturi

Law Office Dancon Oy:n lakimies Kari Keturi avaa ict-sopimustekstien keskeisiä kohtia.