Rekrytointirajoitus sopimuksissa

Yritykset voivat sopia yhteistyö- ja projektisopimuksissaan, että ne eivät palkkaa toistensa työntekijöitä sopimuskauden aikana.

Erityisesti pienelle ict-yritykselle saattaa olla ongelmallista, jos sen muutamat avainhenkilöt siirtyvät isomman sopimuskumppanin palvelukseen kesken projektin.

Samoin isommallekin yritykselle saattaa aiheutua viivästyksiä, jos useita asiantuntijoita yllättäen vaihtaa työnantajaa. Ict-alalla rekrytointirajoitusten käyttö on yleistä, ja muun muassa it-alan vakiosopimusehdot (IT2015) sisältävät rekrytointirajoituksen osana sopimusehtoja.

Yrityksen työntekijällä voi lisäksi olla omassa työsopimuksessaan kilpailukieltolauseke, joka käytännössä hankaloittaa siirtymistä saman alan yrityksen palvelukseen.

Näitä työntekijän henkilökohtaisia kilpailukieltoja säädellään tiukasti työsopimuslaissa, joka on yritystä velvoittavaa pakottavaa lainsäädäntöä.

Rekrytointirajoitukset ovat sen sijaan yritysten välisiä sopimusasioita, joihin voidaan liittää tarvittaessa myös sopimussakko. Tavanomainen sopimussakon suuruus rekrytointirajoituksen rikkomuksesta yritykselle on työntekijän kuuden kuukauden bruttopalkkaa vastaava summa.

Mikäli jossakin projektissa yrityksellä kuitenkin on erityisen vaikeasti korvattava asiantuntija, kannattaa sen tällöin neuvotella sopimussakon määräksi suurempi summa.

Ohessa erään ICT-sopimuksen rekrytointi a koskeva sopimuslauseke ilman sopimussakkoa.

ARTICLE 22 – RECRUITMENT RESTRICTION

22.1Unless the Parties agree to the contrary in writing, neither Party shall hire a person who is or has been employed by the other Party and has actively participated in the performance of the Services, until a period of six (6) months has expired from the termination of the employee’s assignment with Client. However, this article shall not apply, if the respective person’s employment has been terminated by the former employer.

Jos sopijapuolet eivät muuta sovi kirjallisesti, sopijapuoli ei saa ottaa toisen sopijapuolen palveluksessa olevaa tai ollutta henkilöä, joka on aktiivisesti tehnyt sopimuksessa määriteltyä asiantuntijapalvelua, ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut kyseisen asiantuntijapalvelua koskevan toimeksiannon päättymisestä. Tätä sopimuskohtaa ei kuitenkaan sovelleta, jos kyseisen henkilön työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä.

Kirjoittaja

Kari Keturi

Law Office Dancon Oy:n lakimies Kari Keturi avaa ict-sopimustekstien keskeisiä kohtia.