Esimerkkisopimus – suomenkielinen

Suomenkielinen esimerkkipohja:

TOIMITTAJAN VAKIOEHDOT –  WWW-PALVELU (lyhyt versio)

Sopimuspohja tehty toimittajamyönteisestä näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa toimittaja tarjoaa yrityksille maksullista www-palvelua vakioehdoillaan.
Sopimuspohjan kaikki kohdat tulee tarkistaa ja muuttaa vastaamaan käytännön tilannetta; on myös huomioitava, että yhden sopimuskoh­dan muuttaminen yleensä vaikuttaa myös sopimuksen muihin lausek­keisiin ja lisämuutokset ovat tällöin tarpeen.
HUOM.! Tämä sopimuspohja ei sovellu käytettäväksi käytännön tilan­teisiin ilman sopimusjuridisen asiantunti­jan tarkistusta ja kor­jauksia.

TOIMITTAJAN VAKIOEHDOT –  WWW-PALVELU (lyhyt versio)

1. Yleistä

Tämä asiakirja sisältää ICT-Yritys Oy:n (jäljempänä ”Palvelun tarjoaja”) ABC-palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat käyttöehdot.

Maksettuaan alla kohdassa 5 mainitut maksut ja saatuaan käyttäjätunnuksen/salasanan (jäljempänä ”Käyttäjätunnus”) on Palvelun käyttäjä hyväksynyt käyttöehdot ja sitoutunut näitä noudattamaan.

2. Käyttöoikeus

Palvelun käyttöoikeus on ainoastaan Palvelun käyttäjäksi rekisteröidyllä oikeushenkilöllä. Palvelun käyttöoikeutta ei ole oikeutta siirtää. Palvelun käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että Palvelun käyttö kaikilta osin noudattaa näitä käyttöehtoja.
Palvelun käyttäjä on velvollinen pitämään salassa saamansa Käyttäjätunnuksen.

3. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

3.1 Aineistot ja tekijänoikeus

Yksinomainen tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palvelun sisältöön, aineistoon ja materiaaliin on Palvelun tarjoajalla.
Palvelun käyttäjällä on oikeus käyttää ja hyödyntää Palvelua vain omassa liiketoiminnassaan.

3.2 Kustannukset

Palvelun käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kustannuksista kuten esimerkiksi Palvelun käyttäjän teknisen laiteinfrastruktuurin luomisesta ja ylläpidosta, tietoliikenneyhteyksistä ja tietoliikennemaksuista.

3.3 Korvausvelvollisuus

Mikäli Palvelun käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja, on Palvelun tarjoajalla oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen sekä oikeus välittömästi mitätöidä Käyttäjätunnus. Palvelun väärinkäyttö aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden Palvelun käyttäjälle, jonka on korvattava Palvelun tarjoajalle aiheutettu vahinko täysimääräisesti.

3.4 Tarkistusvelvollisuus

Palvelun käyttäminen ei ole riittävä keino hoitaa yrityksen xyz-asioita ja Palvelun käyttäjä on velvollinen omalla kustannuksellaan tarkistuttamaan Palvelun tarjoaman informaation ajankohtaisuuden ja soveltuvuuden omaan liiketoimintaansa pätevällä asiantuntijalla.

4. Palvelun tarjoajan vastuut ja velvollisuudet

4.1 Palvelun tarjoajan vastuun rajoitukset

Palvelu sisältää yleisluonteista liiketoiminnallista informaatiota ja se ei ole luonteeltaan yrityskohtaista neuvontaa ja/tai konsultointia. Palvelun tarjoaja ei miltään osin vastaa Palvelun käytön soveltuvuudesta Palvelun käyttäjän liiketoimintaan.
Palvelun käyttäjä hyödyntää ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Missään olosuhteissa Palvelun tarjoajan korvausvastuu ei ylitä Palvelun käyttäjän maksamia Palvelun käyttömaksuja.

4.2 Palvelun saatavuus

Palvelu on käytettävissä Palvelun tarjoajan palvelimella. Palvelun tarjoaja pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla ko. palvelimella, mutta Palvelun tarjoaja varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syitten takia.

5. Palvelun hinta, sopimuksen kestoaika ja irtisanominen

Palvelun kalenterivuosihinta on toistaiseksi voimassaolevalla tilauksella 000000 € + alv %. Tämän summan maksamalla Palvelun käyttäjä on oikeutettu käyttämään Palvelua vuoden 20xx loppuun saakka. Palvelun hinta on aina sama, riippumatta siitä mihin aikaan vuodesta käyttäjä liittyy Palvelun käyttäjäksi ja Palvelun käytön lopettaminen kesken kalenterivuoden ei oikeuta maksupalautukseen. Mikäli palvelun käyttäjä ei irtisano sähköpostitse tai muuten kirjallisesti Palvelua päättymään viimeistään marraskuun 30. päivä, jatkuu Palvelun käyttöoikeus toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan. Palvelun tarjoaja ilmoittaa mahdollisesta hinnankorotuksesta tai muista Palvelua koskevista muutoksista seuraavalle kalenterivuodelle viimeistään joulukuun 1. päivänä ja laskuttaa tammikuun alussa uuden Palvelun käyttömaksun Palvelun käyttäjältä.

6. Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.