Hae sopimuspohjia

Suomenkieliset sopimuspohjat


Muut dokumenttipohjat

Agenttisopimus, agentin versio

Agenttisopimuspohja on tehty agentin näkökulmasta tilanteeseen, jossa agentilla on yksinmyyntiedustus toimialueellaan. Sopimustekstin lisäksi Suomessa ja muissa EU-maissa agentti saa myös lisäsuojaa agenttitoimintaa koskevasta pakottavasta lainsäädännöstä (Suomessa laki kauppaedustajista ja myyntiedustajista 417/1992), jossa mm. turvataan agentin oikeus jälkiprovisioon.

Avainsanat: ,

Agenttisopimus, päämiehen versio

Agenttisopimuspohja on tehty päämiehen näkökulmasta tilanteeseen, jossa agentilla on yksinmyyntiedustus ja vähimmäismyyntivelvoite toimialueellaan. Sopimustekstin lisäksi Suomessa ja muissa EU-maissa agentti saa myös lisäsuojaa agenttitoimintaa koskevasta pakottavasta lainsäädännöstä (Suomessa laki kauppaedustajista ja myyntiedustajista 417/1992), jossa mm. turvataan agentin oikeus jälkiprovisioon.

Avainsanat: ,

Big Data muistilistaa

Muistilistassa on kuvattu lyhyesti eräitä juridisia seikkoja, jotka yrityksen ainakin tulee ottaa huomioon, jos yritys on tekemässä tai hyödyntämässä Big Dataa omassa liiketoiminnassa

Avainsanat:

Franchising sopimus (neutraali)

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yrityksellä on toimiva brändi, jota se pyrkii hyödyntämään ja monistamaan franchising-mallilla halukkaiden yrittäjien kanssa. Tässä sopimuspohjassa sopimuksen pääteksti on verraten lyhyt ja varsinainen liiketoimintakonsepti ohjeistuksineen tulee määritellä yksityiskohtaisesti päämiehen erillisessä käsikirjassa/manuaalissa.

Hallituksen kokouksen pöytäkirja, suunnatun osakeannin toteutus, neutraali

Neutraali dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yhtiön hallitus päättää esittää yhtiön yhtiökokoukselle suunnatun osakeannin järjestämistä, jossa yhtiön velkojat muuttavat saataviaan yhtiön osakkeiksi.

Avainsanat: ,

IPR-lauseke toimeksiantosopimukseen

Alla on kuvattu toimeksiantosuhteen tekijänoikeuksia selventävä IPR-lauseke. Tässä toimeksiannon maksaja saa itselleen projektin tuotoksiin kaikki taloudelliset oikeudet toimeksiannon toteuttajalta ilman erillistä lisäkorvausta. Toimeksiannon antajan/maksajan näkökulmasta tämän kaltaista lauseketta kannattaa käyttää, jos sopijapuolten sopimuksesta ei muuten selvästi käy ilmi, kuka omistaa IPR:n/taloudelliset oikeudet uusiin teoksiin.

Avainsanat: ,

IPR-siirtosopimus

Sopimuspohja on tehty tilanteeseen, jossa ohjelmistotoimittaja hankkii asiakkaalle aiemmin myymänsä ohjelmiston immateriaalioikeudet takaisin itselleen. Tässä asiakas saa korvauksen IPR-siirrosta kolmansien osapuolten maksamista tulevista ohjelmistojen lisenssimaksuista.

Avainsanat: , ,

IPR-suojaamisen muistilista 12/2020

Dokumentissa on kuvattu lyhyesti eräitä lainsäädännön seikkoja vuonna 2020, jotka ainakin tulee ottaa huomioon, kun ICT-yritys suunnittelee ja toteuttaa IPR-suojaamistaan ja informoi työntekijöitään IPR-käytännöistään.

Avainsanat: ,

Konsortiosopimus

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa useat yritykset osallistuvat yhteishankkeeseen/konsortioon. Konsortio toimittaa asiakkaalle erillisen toimitussopimuksen perusteella tietyn tuote- ja palvelukokonaisuuden. Tässä konsortiosopimuksessa konsortion yritykset sopivat keskinäisistä velvoitteistaan ja yhteistyönsä säännöistä.

Avainsanat: , ,

Lainasopimus, osakas – neutraali

Sopimuspohja on neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yrityksen uusi osakas antaa lainaa osakkuusyhtiölleen. Laina nostetaan erissä ja lainalle ei anneta vakuutta ja Lainanantaja voi halutessaan maksaa lainan pois ennen erääntymistä.

Avainsanat: ,

Liikehuoneiston vuokrasopimus, neutraali

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa vuokranantaja antaa vuokralaiselle toimistohuoneiston vuokralle ensin määräaikaisena ja sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana.

Avainsanat: , ,

Muistilista – AI ja sopimukset

Muistilista tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiön työntekijöitä ohjeistetaan tekoälysovelluksen käytöstä yrityksen sopimusluonnosten laatimisessa.

Avainsanat: , ,

Open Source Software – vastuulauseke, tilaajan näkökulma

Dokumenttipohja on tehty tilaajayrityksen näkökulmasta tilanteeseen, jossa tilaajayritys ostaa ohjelmistoyritykseltä ohjelmistoja/ohjelmistotuotteita, jotka sisältävät/voivat sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Open Source Softwaren käytön muistilista

Dokumentissa on kuvattu lyhyesti eräitä seikkoja, jotka ainakin tulee ottaa huomioon, jos yritys käyttää tai aikoo käyttää toiminnassaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Avainsanat: ,

Reklamaatio IT-ylläpitopalvelun virheistä ja puutteellisuudesta

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa IT-infran ylläpitopalveluja tarjoava yritys ei ole suorittanut sopimuksen mukaisia tuki- ja ylläpitovelvoitteitaan Asiakkaan tiloissa asianmukaisesti tai jättänyt ne kokonaan tekemättä.

Reklamaatio pilvipalvelun sopimusrikkomuksesta (tietojen kadotus)

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa pilvipalveluja tarjoava yritys on kadottanut asiakkaansa dataa ja asiakas reklamoi sopimusrikkomuksesta.

Avainsanat: ,

Reklamaatio toimituksen puutteellisuudesta

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa ohjelmistotoimitusta suorittavan toimittajan osasuoritus ei ole voimassaolevan projektitoimitussopimuksen mukainen ja tilaaja reklamoi kirjallisesti toimittajalle puutteellisuuksista.

Avainsanat: , ,

Reklamaatio virheestä ohjelmistoprojektissa

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa ohjelmistotoimituksia tarjoava yritys on aloittanut toimitusprojektin asiallisesti ketterää menetelmää käyttäen. Ensimmäisen osatoimituksen jälkeen toimittaja on kuitenkin poikennut sovitusta työskentelytavasta ja toimittanut epäkuranttia ohjelmistoa ja ylilaskuttanut asiakasta.

Avainsanat: , ,

Sopimuksen purkaminen yksipuolisesti, tilaajan näkökulma

Sopimusdokumenttipohja on tehty tilaajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa IT-projektitoimitus on epäonnistunut viivästyksen vuoksi ja tilaajayritys haluaa lopettaa yhteistyön toimittajan kanssa.

Avainsanat: , ,

Tavaramerkin loukkaus

Kirjepohja on tehty tavaramerkin omistajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa omistaja on saanut tietoonsa tavaramerkkinsä luvatonta käyttöä. Kirjepohjassa omistaja vaatii luvattoman käytön pikaista lopettamista oikeustoimien käynnistämisen uhalla.

Avainsanat: , ,

Toimeksiantosopimus – provisio (neutraali)

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa yritys antaa konsultille toimeksiannon myydä yrityksen patenttisalkku/IPR kolmannelle osapuolelle. Konsultti saa tässä prosenttiosuuspalkkion vain toteutuneesta myynnistä. Tässä konsultti saa yksinoikeuden myyntiin, mutta vain rajatuksi verraten lyhyeksi ajaksi.

Avainsanat: , ,

Tutkimussopimus, neutraali

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa tilataan alihankintana tutkimustyötä (esim. tuotekehitykseen liittyen), jonka tulokset tulevat yksinomaan tilaajan omistukseen.

Avainsanat: , ,

Valtakirja ICT-konsultille

Dokumenttipohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yritys valtuuttaa käyttämänsä ulkopuolisen konsultin toimimaan yrityksen ICT-hankkeessa yrityksen edustajana

Avainsanat: , ,

Vuokratoimitusjohtajien verotuskäytäntöä Suomessa vuonna 2013

Tässä artikkelissa kuvataan yleisluonteisesti Suomen verotuskäytännössä tapahtuneita muutoksia vuonna 201

Avainsanat: ,

Yhtiökokouksen pöytäkirja (selvitystilaan asettaminen)

Neutraali dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättää lopettaa yhtiön toiminnan ja asettaa yhtiön selvitystilaan, jota hoitamaan valitaan ulkopuolinen juristi.

Avainsanat: ,

Ylimääräinen yhtiökokous – omien osakkeiden myynti

Neutraali dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättää myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita uusille avaintyöntekijöille.

Avainsanat: , ,

Ylimääräinen yhtiökokous – omien osakkeiden osto

Neutraali dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättää ostaa yhtiön omia osakkeita entiseltä työntekijältään.

Avainsanat: , ,

Yrityksen toimintaohje – Ei tekoälysovelluksen käyttöä

Toimintaohjepohja tehty yhtiön näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiön työntekijöitä kielletään käyttämästä tekoälysovelluksia työnantajan työtehtävissä ja/tai laitteilla.

Avainsanat: ,

Yrityksen toimintaohje – Tekoälyn käyttö (ChatGPT)

Toimintaohjepohja tehty yhtiön näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiön työntekijöitä ohjeistetaan tekoälysovelluksen sallituista käyttötavoista työnantajan työtehtävissä ja/tai laitteilla.

Avainsanat: