category.html

Uncategorized

Company Policy – No Use of AI

Toimintaohjepohja tehty yhtiön näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiön työntekijöitä kielletään käyttämästä tekoälysovelluksia työnantajan työtehtävissä ja/tai laitteilla.

Avainsanat: ,

Outsourcing Agreement

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yhtiö ulkoistaa eräitä ICT-toimintojaan (software ja hardware) ja loppuasiakkaiden myyntitoimintojaan ICT-palveluyhtiölle (tässä aluksi vuodeksi) ja maksaa käytetyistä palveluista ICT-palveluyhtiön hinnaston mukaisesti.

Avainsanat: , ,

Puitesopimus

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa asiakasyritys edellyttää toimittajan sitoutuvan yleisluontoiseen puitesopimukseen ICT-hankinnoista. Varsinaiset tilaukset ja toimituskohtaiset ehdot osapuolet sopivat erikseen tapauskohtaisesti.

Avainsanat: ,

Konsortiosopimus

Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa useat yritykset osallistuvat yhteishankkeeseen/konsortioon. Konsortio toimittaa asiakkaalle erillisen toimitussopimuksen perusteella tietyn tuote- ja palvelukokonaisuuden. Tässä konsortiosopimuksessa konsortion yritykset sopivat keskinäisistä velvoitteistaan ja yhteistyönsä säännöistä.

Avainsanat: , ,

Tavaramerkin loukkaus

Kirjepohja on tehty tavaramerkin omistajan näkökulmasta erityisesti tilanteeseen, jossa omistaja on saanut tietoonsa tavaramerkkinsä luvatonta käyttöä. Kirjepohjassa omistaja vaatii luvattoman käytön pikaista lopettamista oikeustoimien käynnistämisen uhalla.

Avainsanat: , ,

License Agreement (media content)

Sopimuspohja on tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa yrityksellä on laajaa julkaisutoimintaa ja mediasisältöä ja se antaa sopijakumppaniyritykselle lisenssioikeuden yksinoikeudella käyttää ja jaella tätä materiaalia sopijakumppanin nettisivustoilla korvausta vastaan. Lisäksi sopijapuolet sopivat tässä järjestelyssä on-line markkinointitoiminnan yhteistyöstä.

Avainsanat: , ,

Työsopimuksen purku koeaikana

Dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yritys purkaa työntekijän työsopimuksen koeaikana jatkuvan myöhästelyn ja työtehtävien laiminlyöntien takia.

Avainsanat:

Affiliate Program Agreement (päämiehen versio)

Agenttisopimustyyppinen dokumentti, jolla päämies antaa lukuisille edustajilleen oikeuden markkinoida on-line koulutustuotteitaan ja jossa päämies maksaa edustajalleen kuukausittain komissiota toteutuneista myynneistä. Tässä sopimuspohjassa päämiehen verkkotuotteiden myynnistä kiinnostunut toimija lähettää päämiehelle hakemuksen, jossa ilmoittaa halukkuudestaan ryhtyä päämiehen edustajaksi. Kaikki sopimusehdot ovat tässä päämiehen markkinointijärjestelyssä vakioehtoja, jotka edustaja joutuu hyväksymään sellaisenaan. Näiden vakiosopimusehtojen lisäksi tässä sopimusjärjestelyssä päämiehellä on myös edustajaa velvoittava erillinen yksityiskohtainen Affiliate Program -dokumentaatio.

Avainsanat: , ,